Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AWAKEN REALMS

Regulamin określa zasady korzystania, w tym dokonywania zakupów, w sklepie internetowym Awaken Realms dostępnym pod adresem www.sklep.awakenrealms.com („Sklep”).


 • DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

 • Konto Klienta – indywidualne konto, które Klient może utworzyć dla siebie w ramach Sklepu;
  1. Klient – Konsument albo Przedsiębiorca, który korzysta ze Sklepu, w tym tworzy Konto Klienta, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży;
  2. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Koszyk – funkcjonalność techniczna Sklepu, która pozwala Klientowi na stworzenie i złożenie Zamówienia;
  4. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Awaken Realms, dostępna pod adresem https://sklep.awakenrealms.com/polityka-prywatnosci,10,7.htm;
  5. Produkt – przedmiot lub usługa, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Awaken Realms;
  8. Sklep – sklep internetowy Awaken Realms, dostępny pod adresem www.sklep.awakenrealms.com;
  9. Sprzedawca – Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Św. Mikołaja 58, 50-127 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000637257, posiadająca numer REGON: 365403324, numer NIP: 8992798122, o kapitale zakładowym w wysokości 5,000.00 złotych;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest Produkt; 
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży, które Klient składa za pomocą Koszyka.

 • WYMOGI TECHNICZNE
   1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
    1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript; 
    2. aktywny adres e-mail.
 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
   1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta Klienta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
   3. Przeglądanie Produktów lub kontakt ze Sprzedawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. 
   4. Wszystkie osoby odwiedzające Stronę Sklepu, w tym Klientów, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów i odwiedzających.
   5. Klienci oraz osoby odwiedzające Stronę Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie na stronie Sklepu pod adresem https://sklep.awakenrealms.com/regulamin,10,10.htm oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   6. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
   7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 14 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • KONTO KLIENTA
   1. Utworzenie Konta Klienta jest opcjonalne. Klient może złożyć Zamówienie bez utworzenia Konta Klienta w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Klienci będący Przedsiębiorcami, zamawiający Produkty w celu dalszej odsprzedaży, zobowiązani są do utworzenia Konta Klienta.
   2. Każdy Klient może założyć w Sklepie Konto Klienta. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://sklep.awakenrealms.com/rejestracja.php oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. 
   3. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe.
   4. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji. 
   5. Konto Klienta zapewnia możliwość:
    1. śledzenia stanu realizowanych Zamówień;
    2. dostępu do historii złożonych Zamówień;
    3. zapamiętania danych Klienta niezbędnych do składania Zamówień (np. adres dostawy);
    4. zapisu i edycji danych osobowych Klienta.
   6. Każdy Klient może zasubskrybować newsletter Sklepu w celu otrzymywania informacji o Produktach oraz aktualnej ofercie handlowej. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
   7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto Klienta. Aby usunąć Konto Klienta, Klient powinien przesłać e-mail na adres sklep@awakenrealms.com lub wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie Konta Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod linkiem https://sklep.awakenrealms.com/kontakt,10,6.htm.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY
   1. Zamówienia mogą złożyć zarówno Klienci, którzy posiadają Konto Klienta jak Klienci, którzy nie posiadają Konta Klienta. 
   2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży należy wejść na Stronę Sklepu i dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Sklepu.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. W ten sposób tworzone jest Zamówienie.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego finalne złożenie Zamówienia – Klient może zmodyfikować wprowadzone dane oraz ilość wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
   5. Aby sfinalizować Zamówienie, po wybraniu wszystkich interesujących go Produktów, Klient powinien przejść do swojego Koszyka.
    1. Klient posiadający Konto Klienta w celu złożenia Zamówienia powinien:
     1. zalogować się na Koncie Klienta, podając login i hasło;
     2. wybrać opcje dostawy i płatności;
     3. zaakceptować Zamówienie poprzez przycisk ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY;
     4. każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, potwierdzić wskazane podsumowanie Zamówienia, zawierające łączną cenę i informacje szczegółowe Zamówienia.
    2. Klient nieposiadający Konta Klienta w celu złożenia Zamówienia jest zobowiązany: 
     1. zaakceptować Regulamin;
     2. uzupełnić formularz Zamówienia o niezbędne dane, w szczególności dane teleadresowe Klienta i miejsce dostawy Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu;
     3. wybrać opcje dostawy i płatności;
     4. zaakceptować Zamówienie poprzez przycisk ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY; 
     5. każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, potwierdzić wskazane podsumowanie Zamówienia, zawierające łączną cenę i informacje szczegółowe Zamówienia.
   6. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu lub na Koncie Klienta. 
   7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia. 
   8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 • PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
   1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
    1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
    2. płatność za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych (przelewy24); regulamin płatności dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin). 
   2. Sklep oferuje następujące metody dostawy Produktów:
    1. przesyłka kurierska;
    2. przesyłka z odbiorem w wybranym przez Klienta paczkomacie.
   3. Sklep oferuje dostawy Produktów na terytorium Polski. Cena poszczególnych metod dostawy Produktów na terytorium Polski jest znana Klientowi przed finalizacją Zamówienia.
   4. Sklep nie oferuje co do zasady dostawy Produktów poza terytorium Polski. Dostawy Produktów poza terytorium Polski wymagają indywidualnego kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@awakenrealms.com.
   5. Termin realizacji Zamówienia jest uzależniony od rodzaju produktu wybranego przez Klienta. Informacje o czasie realizacji Zamówienia stanowią część podsumowania wskazywanego Klientowi przed złożeniem Zamówienia do Sprzedającego zgodnie z pkt 5.5.1.4 oraz 5.5.2.5 Regulaminu.
   6. Opłata za Zamówienie pobierana jest od razu przy wyborze płatności on-line.
   7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy oraz wszelkie inne koszty Klienta. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Klienta w Koszyku, na etapie składania Zamówienia. 
   8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   9. Sprzedaż na rzecz Klientów jest dokumentowana za pomocą faktur. Faktury Sprzedawca doręcza elektronicznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Bieg 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
   1. jeżeli Zamówienie dostarczone jest w całości, w jednej przesyłce - od dnia odebrania Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem;
   2. jeżeli Zamówienie obejmuje wiele Produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach - od dnia odebrania ostatniej rzeczy, partii lub części Zamówienia przez Konsumenta lub przez inną osobę wskazaną przez Konsumenta, która nie jest przewoźnikiem;
   3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie może (ale nie musi) zostać złożone z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument składa:
   1. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres sklep@awakenrealms.com;
   2. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://sklep.awakenrealms.com/kontakt,10,6.htm.
  5. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Konsumenta podany w oświadczeniu. 
  6. Dla zachowania 14-dniowego terminu wskazanego powyżej, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu w dowolny sposób wskazany powyżej.
  7. Produkt zwrócony wskutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie może nosić śladów użytkowania. W razie niespełnienia ww. warunku, Sprzedawca zastrzega możliwość nieprzyjęcia zwrotu Produktu.
  8. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży, to umowę taką uznaje się za niezawartą.
  9. Jeżeli Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży to: 
   1. Sprzedawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub otrzymania zwróconych Produktów (zgodnie z punktem 7.9.5), wartość Produktów dostarczonych zgodnie z Zamówieniem. Koszty dostawy Produktów nie podlegają zwrotowi.
   2. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   3. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkty Sprzedawcy odsyłająca je na adres:

    Realms Distribution Sp. z o.o.

    Magazyn Green Logistics Polska
    Łubińska 14
    05-532 Łubna

  10. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  11. Koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży ponosi Konsument. 
  12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://sklep.awakenrealms.com/polityka-prywatnosci,10,7.htm
   2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 • REKLAMACJE
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli stroną Umowy Sprzedaży jest Przedsiębiorca, Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
  3. Klient ma prawo złożyć reklamację przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem: https://support.awakenrealms.com/support/tickets/new.
  4. Reklamacja Klienta powinna obejmować: 
   1. informację o sposobie zakupu Produktu;
   2. informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   3. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Produktu na nowy, naprawa Produktu, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży – o ile wada jest istotna); 
   4. podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. 
  5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego, na adres:

   Realms Distribution Sp. z o.o.

   magazyn Green Logistics Polska
   Łubińska 14
   05-532 Łubna.

  6. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  7. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@awakenrealms.com.
  8. Reklamacja dotycząca nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub Konta Klienta powinna obejmować rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
  9. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
   1. W zakresie Umów Sprzedaży zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
   2. Uprawnienia Klienta w zakresie rękojmi przysługują wyłącznie Konsumentom. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.  
   3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. 
 • ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
   1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
   2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR, udostępnianej przez Komisję Europejską. Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • ZMIANY REGULAMINU
   1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:
    1. zmiany przepisów prawa, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;
    2. zmiany funkcjonalności Strony Sklepu lub zasad działania Sklepu, która wpływa na treść Regulaminu.
   2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klienci, którzy posiadają Konto Klienta otrzymają informację o planowanych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Koncie Klienta. Pozostali Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach po wejściu na Stronę Sklepu.
   3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu:
    1. w stosunku do Klienta posiadającego status przedsiębiorcy - o ile wyraźnie nie sprzeciwi się nowej treści regulaminu i nie usunie Konta Klienta przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu - zastosowanie ma nowe brzmienie Regulaminu.
    2. Klient posiadający status Konsumenta traci możliwość korzystania ze sklepu;  Konto Klienta zostanie trwale usunięte po upływie 30 dni od dnia wejście w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 • KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 
   1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
    1. drogą pocztową: Realms Distribution sp. z o. o., ul. Świętego Mikołaja 58, 50-127 Wrocław
    2. za pomocą poczty e-mail: sklep@awakenrealms.com
    3. telefonicznie: +48 510 131 445
    4. przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://sklep.awakenrealms.com/kontakt,10,6.htm
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy Sprzedaży są zawierane poprzez Sklep w języku polskim.
  2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Wszelkie spory z Klientami, którzy nie są Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Imię i nazwisko oraz adres Kosnumenta(-ów)

 
 

Realms Distribution

ul. Św. Mikołaja 58

50-127 Wrocław

KRS: 0000637257, NIP: 8992798122


Niniejszym informuję/informujemy* o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. ______________________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________________________
 3. ______________________________________________________________________________.


Numer zamówienia: __________________________________

Data odbioru towaru: __________________________________

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: __________________________________

Posiadacz rachunku: __________________________________

__________________________

Data i podpis Konsumenta(-ów)
* Niepotrzebne skreślić

Nasza Oferta
Newsletter
Chcę otrzymywać newsletter i wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert, promocji i informacji na podany przeze mnie adres e-mail.